840 840 700

Profesionální služby v IT

pro živnostníky, menší a střední společnosti

NDA - ochrana důvěrných informací

Při výkonu veškerých našich služeb jsme vázáni následující doložkou o ochraně důvěrných informací, tzv. NDA, která je součástí našich všeobecných obchodních podmínek.

Ochrana důvěrných informací

  1. 1 Předmětem ochrany jsou informace, které smluvní strany získají od druhé smluvní strany v souvislosti s plněním smlouvy.
  1. 2 Smluvní strany se dohodly, že pokud získají jakýmkoliv způsobem a v jakékoliv formě od druhé strany data či informace, o kterých jim druhou stranou bylo sděleno, že jsou důvěrné, nebo data či informace, o kterých mohly při vynaložení veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, předpokládat vzhledem k jejich povaze, že na jejich utajení má druhá smluvní strana oprávněný zájem, a které nejsou v obchodních kruzích veřejně dostupné (dále jen „důvěrné informace“), budou s těmito důvěrnými informacemi nakládat jako s vlastním obchodním tajemstvím, aniž by bylo nutné takovéto informace jako „důvěrné“ vždy jednotlivě označovat (což nevylučuje možnost v jednotlivých případech při zvýšeném zájmu toto označení pro jednotlivé informace použít).

Pokud není stanoveno jinak, tento závazek mlčenlivosti se nevztahuje na:

1. Informace veřejně dostupné.
2. Informace o tom, že mezi stranami byla uzavřena smlouva.
3. Podmínky pro poskytování služby.
4. Uvedení zákazníka do referencí poskytovatele.
5. Informace vyžadované soudy, správními orgány, orgány činnými v trestném řízení a auditory pro zákonem stanovené účely, kteří zákazníkovi poskytli doložku na ochranu důvěrných informací zákazníka a jeho smluvních partnerů.
  1. 3 Smluvní strany se výslovně zavazují:
1. neprozradit žádnou důvěrnou informaci druhé strany, a to jakýmkoli způsobem a jakékoli třetí osobě, 
2. nevyužívat žádnou důvěrnou informaci druhé strany pro svou potřebu, ani pro potřebu vlastního podnikání, ani pro potřebu jakékoli třetí osoby,
3. využívat důvěrné informace druhé strany pouze pro splnění svých povinností vyplývajících z této nebo jakékoliv další vzájemné smlouvy, 
4. vynaložit spravedlivě požadovatelné úsilí k zamezení přístupu k výše uvedeným „důvěrným informacím“ jakékoliv neautorizované třetí osobě.
  1. 4 WebStep se zavazuje, že bude zachovávat přísnou mlčenlivost o osobních přístupových heslech k počítačovým zařízením zákazníka. Osobní přístupová hesla nebude nikdy sdílet s více osobami (s výjimkou osob pověřených poskytováním služby), jakýmkoli způsobem zveřejňovat nebo uchovávat na místě nebo způsobem umožňujícím získání a zneužití neoprávněnou osobou.
  1. 5 WebStep se zavazuje, že jeho pracovníci budou při svých činnostech dodržovat a zachovávat zásady a pravidla bezpečnosti práce s důvěrnými informacemi Zákazníka.
  1. 6 WebStep je povinen seznámit pověřené pracovníky s bezpečnostními pravidly uvedenými v tomto článku, před začátkem jakýchkoliv aktivit u Zákazníka.
  1. 7 S osobními údaji zákazníka je nakládáno v souladu se zněním zákona c. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tím není dotčeno právo poskytovatele využít tyto údaje k obchodním účelům, jakož i pro účely přímého marketingu, včetně informací o poskytovaných a nově zaváděných službách. Za tímto účelem je poskytovatel oprávněn data zpřístupnit třetím subjektům zajištujícím pro poskytovatele přípravu a výrobu tiskových materiálů a dokumentů určených zákazníkům, žadatelům či potencionálním klientům a jejich rozesílání.
  1. 8 WebStep se zavazuje při zpracování osobních údajů dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech a přijmout taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům zákazníka, k jejich změně, zničení, či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
  1. 9 Smluvní strany jsou povinny řídit se výše uvedenými zásadami ochrany důvěrných a osobních informací po dobu 5 let od skončení smluvního vztahu, případně déle, vyžadují-li to platné zákony.
Zaměřujeme se na živnostníky a menší a střední společnosti.
Profi helpdesk, garance reakční doby, urgentní výjezdy.
Nízkonákladové služby šetřící čas a peněženky klientů.
Akceptujeme platby v elektronických měnách (Bitcoin).
WebStep, tradice 15 let a tisíce spokojených zákazníků.