Při výkonu veškerých našich služeb jsme vázáni následující doložkou o ochraně důvěrných informací, tzv. NDA, která je součástí našich všeobecných obchodních podmínek.

  1. Předmětem ochrany jsou informace, které smluvní strany získají od druhé smluvní strany v souvislosti s plněním smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že pokud získají jakýmkoliv způsobem a v jakékoliv formě od druhé strany data či informace, o kterých jim druhou stranou bylo sděleno, že jsou důvěrné, nebo data či informace, o kterých mohly při vynaložení veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, předpokládat vzhledem k jejich povaze, že na jejich utajení má druhá smluvní strana oprávněný zájem, a které nejsou v obchodních kruzích veřejně dostupné (dále jen „důvěrné informace“), budou s těmito důvěrnými informacemi nakládat jako s vlastním obchodním tajemstvím, aniž by bylo nutné takovéto informace jako „důvěrné“ vždy jednotlivě označovat (což nevylučuje možnost v jednotlivých případech při zvýšeném zájmu toto označení pro jednotlivé informace použít).

Pokud není stanoveno jinak, tento závazek mlčenlivosti se nevztahuje na:

  • Informace veřejně dostupné.
  • Informace o tom, že mezi stranami byla uzavřena smlouva.
  • Podmínky pro poskytování služby.
  • Uvedení zákazníka do referencí poskytovatele.
  • Informace vyžadované soudy, správními orgány, orgány činnými v trestném řízení a auditory pro zákonem stanovené účely, kteří zákazníkovi poskytli doložku na ochranu důvěrných informací zákazníka a jeho smluvních partnerů.

3. Smluvní strany se výslovně zavazují:

  • neprozradit žádnou důvěrnou informaci druhé strany, a to jakýmkoli způsobem a jakékoli třetí osobě,
  • nevyužívat žádnou důvěrnou informaci druhé strany pro svou potřebu, ani pro potřebu vlastního podnikání, ani pro potřebu jakékoli třetí osoby,
  • využívat důvěrné informace druhé strany pouze pro splnění svých povinností vyplývajících z této nebo jakékoliv další vzájemné smlouvy,
  • vynaložit spravedlivě požadovatelné úsilí k zamezení přístupu k výše uvedeným „důvěrným informacím“ jakékoliv neautorizované třetí osobě.

4. WebStep se zavazuje, že bude zachovávat přísnou mlčenlivost o osobních přístupových heslech k počítačovým zařízením zákazníka. Osobní přístupová hesla nebude nikdy sdílet s více osobami (s výjimkou osob pověřených poskytováním služby), jakýmkoli způsobem zveřejňovat nebo uchovávat na místě nebo způsobem umožňujícím získání a zneužití neoprávněnou osobou.

5. WebStep se zavazuje, že jeho pracovníci budou při svých činnostech dodržovat a zachovávat zásady a pravidla bezpečnosti práce s důvěrnými informacemi Zákazníka.

6. WebStep je povinen seznámit pověřené pracovníky s bezpečnostními pravidly uvedenými v tomto článku, před začátkem jakýchkoliv aktivit u Zákazníka.

7. S osobními údaji zákazníka je nakládáno v souladu se zněním zákona c. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tím není dotčeno právo poskytovatele využít tyto údaje k obchodním účelům, jakož i pro účely přímého marketingu, včetně informací o poskytovaných a nově zaváděných službách. Za tímto účelem je poskytovatel oprávněn data zpřístupnit třetím subjektům zajištujícím pro poskytovatele přípravu a výrobu tiskových materiálů a dokumentů určených zákazníkům, žadatelům či potencionálním klientům a jejich rozesílání.

8. WebStep se zavazuje při zpracování osobních údajů dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech a přijmout taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům zákazníka, k jejich změně, zničení, či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

9. Smluvní strany jsou povinny řídit se výše uvedenými zásadami ochrany důvěrných a osobních informací po dobu 5 let od skončení smluvního vztahu, případně déle, vyžadují-li to platné zákony.